COLLATERAL LIQUIDITY AND LOAN DEFAULT RISKS:
THE CASE OF VIETNAM

By Nguyen Le Hieu (VNP 21)

Supervisor: Dr. Le Ho An Chau

This thesis investigates the impact of the liquidity level of collaterals on the probability of default of individual loans and examines the channels through which collaterals affect default risks. Binominal logit model is applied on the data from individual loan accounts of a medium – size commercial bank in Vietnam. The empirical results suggest the significant and negative impact of collaterals’ liquidity on loans’ probability of default, supporting the dominance of borrower selection effect and risk shifting effect over lender selection effect. Moreover, the finding also implies that bank has not applied carefully and thoroughly screening process on loans that are fully secured by low liquid collaterals and therefore impaired the credit quality of loan portfolio.

Luận văn này điều tra tác động của mức thanh khoản của tài sản thế chấp đối với khả năng vỡ nợ của các khoản vay cá nhân và xem xét các kênh mà tài sản thế chấp thông qua đó ảnh hưởng đến rủi ro vỡ nợ. Mô hình logit nhị thức (Binominal logit model) được áp dụng vào bộ số liệu thu thập các tài khoản cho vay cá nhân của một ngân hàng thương mại cỡ vừa tại Việt Nam. Kết quả thực nghiệm cho thấy tác động đáng kể và tiêu cực của tính thanh khoản của tài sản thế chấp đối với khả năng vỡ nợ của các khoản vay, ủng hộ ưu thế của hiệu quả việc lựa chọn khách hàng vay và hiệu ứng chuyển dịch rủi ro đối với hiệu quả lựa chọn nhà cho vay. Hơn nữa, phát hiện này cũng ngụ ý rằng ngân hàng đã không áp dụng quy trình kiểm tra cẩn thận và kỹ lưỡng các khoản cho vay được đảm bảo đầy đủ bằng tài sản thế chấp có tính thanh khoản thấp và do đó gây tác hại đến chất lượng tín dụng của danh mục cho vay.

Keywords: Collaterals, non-performing loans, loan risk, logit model.

Abbreviations: PD – Probability of default; NPL – Non-performing loan.

[pdf-embedder url=”https://tuyensinh.vnp.edu.vn/wp-content/uploads/securepdfs/2019/08/Thesis-short-version-Nguyen-Le-Hieu-C21.pdf” title=”Thesis short version – Nguyen Le Hieu – C21″]

Luận văn cùng chủ đề

Tài chính - Ngân hàng

Impacts of Financial depth and domestic credit on economic growth: The case of Low and Middle-incom countries from 1995-2014

READ MORE
Tài chính - Ngân hàng

SMEs Credit rating model in Vietnam: probability of default assessment

READ MORE
Tài chính - Ngân hàng

The impact of audit quality on the firm performance – The empirical evidence in Vietnam

READ MORE