SMEs CREDIT RATING MODEL IN VIETNAM:
PROBABILITY OF DEFAULT ASSESSMENT

By Nguyen Viet Duc (VNP 21)

Supervisor: Dr. Nguyen Thi Thuy Linh

ABSTRACT.

This thesis presents the approach and results of an attempt at using logistic regression to develop a probability of default (PD) predicting model, a linear regression which is also supported by literatures of relevant factors by an ologit model for predicting the future loan group of any applicant. Both logistic and linear regression are applied to find out the fit models for commercial banks.

By choosing suitable models and deeply data analysis about applicant information from Vietnamese commercial banks, the paper address almost big concerns in credit risk management and client credit worthiness assessment: determine suitable models for Vietnamese SMEs market for both predicting probability of default (PD) and number of late payment days (ELG); specify factors that could cause a loan’s potential downgrade (PDL), important information that contributes in creditworthiness of an individual SMEs, the role of cut-off points in implementing banks’ risk appetite and suitable data treatment approaches.

Luận văn trình bày cách tiếp cận và kết quả của việc sử dụng hồi quy logistic để phát triển mô hình dự báo xác suất vỡ nợ (probability of default – PD), các bài nghiên cứu trước đó dung mô hình ologit cho hồi quy tuyến tính nhằm dự đoán nhóm cho vay trong tương lai của bất kỳ người nộp đơn. Cả hai phương pháp hồi quy logistic và tuyến tính đều được áp dụng để tìm ra mô hình phù hợp cho các ngân hàng thương mại.

Bằng cách lựa chọn các mô hình thích hợp và phân tích sâu dữ liệu về thông tin người nộp đơn ở các ngân hàng thương mại Việt Nam, bài viết này đề cập đến những mối quan tâm lớn trong quản lý rủi ro tín dụng và đánh giá mức độ tín nhiệm khách hàng: xác định các mô hình thích hợp cho thị trường SMEs Việt Nam nhằm dự đoán xác suất vỡ nợ và số ngày trả chậm (number of late payment days – ELG); xác định các yếu tố có thể làm giảm khả năng một khoản vay (loan’s potential downgrade – PDL), thông tin quan trọng đóng góp vào độ tin cậy tín dụng của bản thân doanh nghiệp vừa và nhỏ, vai trò của điểm giới hạn trong việc chấp nhận rủi ro của các ngân hàng và cách tiếp cận khai thác dữ liệu phù hợp.

Keywords: credit rating, logistic regression, binominal, multinomial, linear regression, prediction, risk assessment.

[pdf-embedder url=”https://tuyensinh.vnp.edu.vn/wp-content/uploads/securepdfs/2019/08/Thesis-short-version-Nguyen-Viet-Duc-C21.pdf” title=”Thesis short version – Nguyen Viet Duc – C21″]

Luận văn cùng chủ đề

Tài chính - Ngân hàng

Impacts of Financial depth and domestic credit on economic growth: The case of Low and Middle-incom countries from 1995-2014

READ MORE
Tài chính - Ngân hàng

SMEs Credit rating model in Vietnam: probability of default assessment

READ MORE
Tài chính - Ngân hàng

The impact of audit quality on the firm performance – The empirical evidence in Vietnam

READ MORE