Bạn đang tìm cho mình chương trình Thạc sĩ với mong muốn:

Nâng cao kiến thức

Giải quyết vấn đề trong công việc

Cơ hội việc làm

Học Nghiên cứu sinh ở nước ngoài

VNP tự tin đáp ứng được những mong muốn đó của bạn, bởi vì:

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Ứng dụng (Master of Science in Applied Economics – MAE) được thiết kế để cung cấp cho bạn các kiến thức về:

TÀI CHÍNH ỨNG DỤNG

 

Phân tích quyết định tài chính trong doanh nghiệp, luồng chu chuyển vốn quốc tế, cơ chế vận hành các định chế tài chính và thị trường tài chính.

BAO GỒM CÁC MÔN HỌC:

Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính

 • Thị trường tài chính ở các nước đang phát triển
 • Thị trường tiền tệ
 • Thị trường vốn
 • Thị trường ngoại hối
 • Lý thuyết thị trường tài chính chính thống
 • Chính sách tiền tệ và quy định của hệ thống tài chính
 • Tự do hóa thị trường tài chính và phát triển kinh tế

Tài chính doanh nghiệp

 • Giá trị thời gian của tiền
 • Chiết khấu định giá dòng tiền
 • Lãi suất và định giá trái phiếu
 • Định giá cổ phiếu
 • Lợi nhuận, rủi ro thị trường
 • Phân tích và định giá dự án
 • Đòn bẩy tài chính và chính sách cơ cấu vốn
 • Cổ tức và chính sách chi trả
 • Quyền chọn và tài chính doanh nghiệp
 • Cho thuê tài chính

Tài chính quốc tế (*)

 • Hệ thống tiền tệ quốc tế
 • Cán cân thanh toán
 • Thị trường ngoại hối: báo giá & chênh lệch giá
 • Điều kiện ngang giá quốc tế
 • Xác định và dự báo ngoại hối
 • Công cụ phái sinh ngoại tệ
 • Quản lý rủi ro hối đoái giao dịch
 • Quản trị doanh nghiệp và sáp nhập, mua lại xuyên biên giới
 • Quản lý rủi ro doanh nghiệp

Tài chính phát triển (*)

 • Tài chính cho tăng trưởng và lĩnh vực kinh doanh
 • Đàn áp tài chính
 • Tự do hóa tài chính
 • Dòng vốn tư nhân đến các nước đang phát triển
 • Viện trợ và tăng trưởng nước ngoài
 • Khủng hoảng tài chính
 • Tái cấu trúc tài chính
 • Tái cấu trúc hệ thống tài chính của Việt nam

Tài chính hành vi (*)

 • Bất thường thị trường: tình cảm, động lực, sự tự tin thái quá, sự chú ý hạn chế.
 • Giá trị và tiện ích mong đợi.
 • Lý thuyết triển vọng.
 • Thuật giải heuristic, sai lệch và sai lầm đầu tư
 • Thần kinh và tài chính văn hóa

GHI CHÚ:  Click để xem chủ đề chính trong môn học. (*): Môn tự chọn

KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG

 

Phân tích sự vận hành của nền kinh tế, cơ chế các công ty ra quyết định sản xuất kinh doanh, phân tích hành vi người tiêu dùng và hộ gia đình, cơ chế thương mại trước các thách thức cạnh tranh toàn cầu và biến đổi khí hậu.

BAO GỒM CÁC MÔN HỌC:

Kinh tế vi mô

 • Hành vi người tiêu dùng
 • Tính bất định và hành vi người tiêu dùng
 • Sản xuất và chi phí sản xuất
 • Hành vi nhà sản xuất và tối ưu hóa lợi nhuận
 • Cơ cấu thị trường và cơ cấu kinh doanh
 • Định giá với sức mạnh thị trường
 • Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh
 • Thị trường cho các yếu tố đầu vào
 • Thị trường đầu tư, thời gian và vốn

Kinh tế vĩ mô

 • Mô hình hóa nền kinh tế: tổng cung; tổng cầu;
 • Mô hình tăng trưởng kinh tế;
 • Kiểm soát lạm phát;
 • Thâm hụt ngân sách và nợ công;
 • Thất nghiệp và tăng trưởng;
 • Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ
 • Chu kỳ kinh doanh và kinh tế vĩ mô

Phát triển và chu kỳ kinh doanh

 • Tăng trưởng, hiệu quả, năng suất và chuyển đổi cơ cấu kinh tế;
 • Thương mại và đầu tư nước ngoài;
 • Nghèo đói và tính dễ bị tổn thương;
 • Vấn đề y tế và giáo dục;
 • Phát triển doanh nghiệp;
 • Thể chế;
 • Chu kỳ kinh doanh và khủng hoảng kinh tế

Thẩm định dự án đầu tư (*)

 • Định giá dự án
 • Tiêu chuẩn đầu tư
 • Đầu tư tối ưu
 • Chi phí vốn
 • Lạm phát
 • Phân tích rủi ro
 • Phân tích – Mô phỏng

Môi trường trong doanh nghiệp (*)

 • Chi phí ngoại tác
 • Ô nhiễm tối ưu
 • Thuế môi trường
 • Trợ cấp môi trường
 • Giấy phép phát thải có thể chuyển nhượng
 • Cung cấp thông tin và Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện
 • Tuân thủ và thực thi
 • Kế toán môi trường doanh nghiệp

Kinh tế đô thị (*)

 • Quần tụ hoạt động kinh tế
 • Lựa chọn không gian và hiệu ứng khu phố
 • Ùn tắc giao thông
 • Thị trường nhà ở và chính sách
 • Hàng hóa công cộng địa phương
 • Đo lường chất lượng cuộc sống ở các thành phố

Thương mại quốc tế (*)

 • Năng suất lao động và lợi thế so sánh
 • Tài nguyên và thương mại
 • Điều khoản thương mại
 • Kinh tế quy mô và kho đối ứng trong quá trình sản xuất sản phẩm
 • Kinh doanh các sản phẩm khác biệt dưới sự cạnh tranh không hoàn hảo
 • Công cụ chính sách thương mại
 • Hiệp định thương mại tự do mới
 • Thương mại và tăng trưởng; bài học cho Việt Nam

GHI CHÚ:  Click để xem chủ đề chính trong môn học. (*): Môn tự chọn

XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

 

Kỹ năng thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu sử dụng các công cụ thống kê, kinh tế lượng và khoa học dữ liệu; kỹ năng viết tiếng Anh học thuật và tư duy phản biện; phương pháp tiếp cận vấn đề hệ thống.

BAO GỒM CÁC MÔN HỌC:

Tiếng Anh học thuật và tư duy phân tích

 • Hành vi người tiêu dùng
 • Tính bất định và hành vi người tiêu dùng
 • Sản xuất và chi phí sản xuất
 • Hành vi nhà sản xuất và tối ưu hóa lợi nhuận
 • Cơ cấu thị trường và cơ cấu kinh doanh
 • Định giá với sức mạnh thị trường
 • Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh
 • Thị trường cho các yếu tố đầu vào
 • Thị trường đầu tư, thời gian và vốn

Kinh tế lượng

 • Hồi quy tuyến tính
 • Mô hình các biến phụ thuộc hạn chế
 • Phân tích sống sót
 • Phân tích chuỗi thời gian
 • Dữ liệu bảng
 • Nội sinh
 • Phương pháp GMM
 • Hệ phương trình đồng thời

Thống kê trong kinh tế

 • Thống kê mô tả
 • Xác suất
 • Bảng ngẫu nhiên
 • Phân phối
 • Khoảng tin cậy
 • Kiểm định giả thuyết
 • Số chỉ số
 • Phương pháp không tham số
 • Lấy mẫu

Khoa học dữ liệu

 • Mô hình dự đoán
 • Giám sát phân khúc
 • Máy học
 • Sự tương đồng
 • Thuật toán lân cận
 • Phân tích gom nhóm
 • Cùng xuất hiện và liên kết
 • Thu thập thông tin
 • Giải thích nguyên nhân theo định hướng dữ liệu

Phương pháp nghiên cứu

 • Xác định vấn đề nghiên cứu
 • Xây dựng câu hỏi nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Thu thập và quản lý dữ liệu
 • Lựa chọn phương pháp nghiên cứu
 • Viết đề cương nghiên cứu
 • Đạo đức học thuật

Thiết kế đề cương nghiên cứu

 • Đặt vấn đề
 • Đối tượng nghiên cứu
 • Cơ sở lý thuyết
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Thảo luận kết quả
 • Kết luận và gợi ý chính sách

GHI CHÚ:  Click để xem chủ đề chính trong môn học. (*): Môn tự chọn

2. DỰ ÁN NGHIÊN CỨU (LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ)

Thực hành phương pháp kết hợp dữ liệu vào hệ thống kiến thức kinh tế, tài chính nhằm đưa ra bằng chứng giúp xác định hướng giải quyết các vấn đề trong tổ chức hay nền kinh tế, hoặc đưa ra các dự báo về sự vận hành của nền kinh tế, về hành vi người sản xuất và người tiêu dùng.

Học viên có 2 hướng lựa chọn luận văn:

Đề tài luận văn nghiên cứu ứng dụng trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Bao gồm hành vi người tiêu dùng, hành vi nhà sản xuất, năng suất và hiệu quả làm việc của người lao động, đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức, phân tích và đánh giá hoạt động tài chính.

 • Ví dụ, nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng. Bao gồm chiến lược về giá cả và bán hàng, phân tích sự lựa chọn của người tiêu dùng.
 • Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến người lao động. Bao gồm tiền lương và phúc lợi, năng suất và hiệu quả trong công việc, khả năng sáng tạo, thời gian làm việc, điều kiện và môi trường làm việc.
 • Về tổ chức tài chính. Các đề tài có thể bao gồm phản hồi của người sử dụng về các dịch vụ tài chính: ngân hàng online, thẻ tín dụng, thanh toán khoản vay và nhiều chủ đề khác.
 • Nghiên cứu giải quyết những vấn đề thực tiễn này có thể áp dụng cho các công ty như nhà bán lẻ, nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ cũng như các tổ chức tài chính và nhiều tổ chức khác.

Với luận văn nghiên cứu hướng ứng dụng này, VNP kỳ vọng học viên tốt nghiệp chương trình trở thành nhà phân tích thực tiễn xuất sắc, được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc, sử dụng thành thạo công cụ phân tích, đóng góp hiệu quả vào sự thay đổi của tổ chức, doanh nghiệp nơi học viên công tác cũng như thăng tiến trong sự nghiệp.

Đề án nghiên cứu (Luận văn thạc sĩ) theo hướng ứng dụng dành cho đối tượng học viên có định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực phân tích dữ liệu chuyên nghiệp, nghiên cứu, giảng dạy hoặc có nguyện vọng học tiến sĩ.

Luận văn thạc sĩ kinh tế hướng học thuật là gì?

Luận văn nghiên cứu hướng học thuật là một đề tài nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh, tổng hợp các lý thuyết nền và phát triển mô hình định lượng phân tích dữ liệu.

Chủ đề nghiên cứu có thể bao phủ rộng các lĩnh vực khác nhau từ sự vận hành của nền kinh tế đến hoạt động của thị trường, các vấn đề phát triển chung cũng như hành vi của thị trường.

Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí chất lượng của luận văn nghiên cứu hướng học thuật nhằm đến mục tiêu đăng bài trên các tạp chí nghiên cứu quốc tế. Qua đó, với luận văn tốt nghiệp của mình, học viên có thể khẳng định năng lực nghiên cứu và có thêm lợi thếcạnh tranh trong quá trình xét duyệt học bổng tiến sĩ.

Bằng chứng là trong những năm vừa qua, nhiều học viên của Thạc sĩ kinh tế Phát triển MDE (nay là Thạc sĩ Kinh tế Ứng Dụng) đã phát triển từ luận văn thạc sĩ của mình thành các bài đăng trên những tạp chí nổi tiếng hoặc làm đề án để theo học tiến sĩ.

MỘT SỐ LUẬN VĂN THAM KHẢO:

Tài chính - Ngân hàng

SMEs Credit rating model in Vietnam: probability of default assessment

READ MORE
Tài chính - Ngân hàng

The impact of audit quality on the firm performance – The empirical evidence in Vietnam

READ MORE
Tài chính - Ngân hàng

Collateral liquidity and loan default risks – The case of Vietnam

READ MORE

3. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Kỹ năng và triển vọng nghề nghiệp học viên có được sau khi hoàn thành chương trình học:

 • Nâng cao năng lực giải quyết các tình huống kinh tế-tài chính phát sinh tại tổ chức đặt trong bối cảnh phát triển của ngành, nền kinh tế và khu vực.
 • Làm tốt công việc của tổ chức trước các áp lực nền kinh tế trong nước và thế giới luôn biến đổi với nhiều thách thức và đòi hỏi giải quyết vấn đề của nơi làm việc theo tiếp cận mới.
 • Phát triển nghề nghiệp hiện tại và tương lai phù hợp với kiến thức và kỹ năng được trang bị. Nhà tuyển dụng (thuộc các tổ chức tài chính-ngân hàng, các quỹ đầu tư, các tập đoàn doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các trường đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước) luôn đánh giá cao các học viên tốt nghiệp có chuyên môn phân tích kinh tế và tài chính, kế hoạch nghiên cứu và phát triển, phân tích và xử lý dữ liệu, khả năng giải quyết vấn đề và nghiên cứu độc lập theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Sử dụng tiếng Anh thành thạo trong công việc, nhất là thuyết trình các kế hoạch, dự án, viết báo cáo phân tích vấn đề cụ thể, đọc tài liệu chuyên ngành kinh tế – tài chính – phát triển.

Đơn vị công tác - cựu học viên VNP

 • Doanh nghiệp trong nước (30%)
 • Giáo dục (22%)
 • Tài chính - ngân hàng (19%)
 • Doanh nghiệp nước ngoài (18%)
 • Viện nghiên cứu (5%)
 • Khu vực công (4%)
 • Khác (2%)

Thời gian theo học giúp cho tôi có cơ hội rèn luyện nhiều kỹ năng, từ kỹ năng làm việc sau này, rồi đến những kỹ năng tổng quát. Ví dụ như: kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng phân tích, nhận định vấn đề cũng như phán đoán, đưa ra những quyết định trong kinh doanh.
Ngoài ra, chương trình này cũng giúp cho tôi có được một tầm nhìn tốt hơn, có nền tảng tốt để tự phát triển và tự tiếp thu những kiến thức khác.

Anh Lê Minh Tuấn - VNP2

CFO - Henkel Việt Nam

Học tiến sỹ tại Nhật Bản là một mơ ước mà ngày xưa tôi không dám nghĩ đến. Nhưng nó đã thành hiện thực và tôi cũng đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. Chương trình Cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam – Hà Lan (VNP) là một khởi đầu đầy ý nghĩa.
Ngoài kiến thức chuyên môn, VNP trang bị cho tôi nhiều kỹ năng liên quan đến phương pháp nghiên cứu, theo tiêu chuẩn quốc tế. Chính những nền tảng này giúp tôi tư duy hệ thống và tự tin trong quá trình học tập tại Nhật Bản.

Chị Hoàng Ngọc Minh Châu - VNP12

Giảng viên - Trường ĐH KHXH&NV

4. Triển vọng học tập bậc Nghiên cứu sinh ở nước ngoài

Chất lượng đào tạo của chương trình VNP đã được công nhận rộng rãi trong lịch sử 20 năm phát triển. Chương trình học được hội đồng học thuật VNP và Viện quốc tế ISS thiết kế và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Luận văn tốt nghiệp của VNP được thực hiện bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế được các trường đại học đánh giá cao khi xét tuyển nghiên cứu sinh.Một số luận văn xuất sắc đã được công bố trên các tạp chí nghiên cứu chuyên ngành uy tín (ví dụ Journal of Development Economics, World Economy). Nhiều luận văn được mời báo cáo tại các hội nghị quốc tế về kinh tế và tài chính.

Quy trình xét tuyển nghiên cứu sinh của các đại học quốc tế thông thường bao gồm việc xét hồ sơ ứng viên (chương trình học bậc thạc sĩ và bài nghiên cứu) và phỏng vấn. Chương trình VNP cung cấp cho ứng viên chương trình học được thiết kế và kiểm tra chất lượng bởi Viện quốc tế ISS thuộc đại học Erasmus Rotterdam. Chương trình VNP hỗ trợ học viên thực hiện luận văn đạt chất lượng quốc tế, giúp những học viên có khát vọng học nâng cao có được bài nghiên cứu tốt nhất để được nhận vào làm nghiên cứu sinh ở các đại học nước ngoài. Lịch sử của VNP đã và đang có nhiều ứng viên tốt nghiệp Chương trình hòan thành Ph.D ở các quốc gia Nhật, Hoa Kỳ, và Châu Âu…

Một số học viên tiêu biểu đã nhận bằng Tiến sĩ ở đại học nước ngoài sau khi tốt nghiệp chương trình VNP:

 • Tiến sĩ Nguyễn Văn Phương – Đại học New York, Buffalo, USA – VNP 2
 • Tiến sĩ Phạm Khánh Nam – Đại học Gothenburg, Sweden – VNP 4
 • Tiến sĩ Lê Văn Chơn – Đại học Geogia, USA – VNP 5
 • Tiến sĩ Trương Đăng Thụy – Đại học Alberta, Canada – VNP 6
 • Tiến sĩ Phạm Thị Bích Ngọc – Đại học Kiel, Germany – VNP 8
 • Tiến sĩ Hoàng Ngọc Minh Châu – Đại học Okayama, Japan – VNP 12

Ngoài ra, còn nhiều anh chị cựu học viên đang tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại các trường đại học trên thế giới.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh Thạc sĩ Kinh tế Ứng dụng MAE

READ MORE
Thông tin tuyển sinh

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Bằng đôi (Double Degree)

READ MORE