Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Ứng dụng (MAE)

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế Ứng dụng (Master of Science in Applied Economics – MAE) được thiết kế để cung cấp cho học viên

3 khối kiến thức, kỹ năng chính và 1 dự án nghiên cứu:

KHỐI KIẾN THỨC – KỸ NĂNG

12 Tín Chỉ

KINH TẾ

Kinh tế học ứng dụng

Phân tích sự vận hành của nền kinh tế, cơ chế các công ty ra quyết định sản xuất kinh doanh, phân tích hành vi người tiêu dùng và hộ gia đình, cơ chế thương mại trước các thách thức cạnh tranh toàn cầu và biến đổi khí hậu.

Bao gồm các môn học:

(Click để xem chủ đề chính trong môn học)

(*): Môn tự chọn

•  Hành vi người tiêu dùng

•  Tính bất định và hành vi người tiêu dùng

•  Sản xuất và chi phí sản xuất

•  Hành vi nhà sản xuất và tối ưu hóa lợi nhuận

•  Cơ cấu thị trường và cơ cấu kinh doanh

•  Định giá với sức mạnh thị trường

•  Lý thuyết trò chơi và chiến lược cạnh tranh

•  Thị trường cho các yếu tố đầu vào

•  Thị trường đầu tư, thời gian và vốn

•  Mô hình hóa nền kinh tế: tổng cung; tổng cầu;

•  Mô hình tăng trưởng kinh tế;

•  Kiểm soát lạm phát;

•  Thâm hụt ngân sách và nợ công;

•  Thất nghiệp và tăng trưởng;

•  Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ

•  Chu kỳ kinh doanh và kinh tế vĩ mô

•  Tăng trưởng, hiệu quả, năng suất và chuyển đổi cơ cấu kinh tế;

•  Thương mại và đầu tư nước ngoài;

•  Nghèo đói và tính dễ bị tổn thương;

•  Vấn đề y tế và giáo dục;

•  Phát triển doanh nghiệp;

•   Thể chế;

•  Chu kỳ kinh doanh và khủng hoảng kinh tế

•  Định giá dự án

•  Tiêu chuẩn đầu tư

•  Đầu tư tối ưu

•  Chi phí vốn

•  Lạm phát

•  Phân tích rủi ro

•  Phân tích – Mô phỏng

•  Chi phí ngoại tác

•  Ô nhiễm tối ưu

•  Thuế môi trường

•  Trợ cấp môi trường

•  Giấy phép phát thải có thể chuyển nhượng

•  Cung cấp thông tin và Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện

•  Tuân thủ và thực thi

•  Kế toán môi trường doanh nghiệp

•  Quần tụ hoạt động kinh tế

•  Lựa chọn không gian và hiệu ứng khu phố

•  Ùn tắc giao thông

•  Thị trường nhà ở và chính sách

•  Hàng hóa công cộng địa phương

•  Đo lường chất lượng cuộc sống ở các thành phố

•  Năng suất lao động và lợi thế so sánh

•  Tài nguyên và thương mại

•  Điều khoản thương mại

•  Kinh tế quy mô và kho đối ứng trong quá trình sản xuất sản phẩm

•  Kinh doanh các sản phẩm khác biệt dưới sự cạnh tranh không hoàn hảo

•  Công cụ chính sách thương mại

•  Hiệp định thương mại tự do mới

•  Thương mại và tăng trưởng; bài học cho Việt Nam

12 Tín Chỉ

TÀI CHÍNH

Tài chính Ứng dụng

Phân tích quyết định tài chính trong doanh nghiệp, luồng chu chuyển vốn quốc tế, cơ chế vận hành các định chế tài chính và thị trường tài chính.

Bao gồm các môn học:

(Click để xem chủ đề chính trong môn học)

(*): Môn tự chọn

•  Thị trường tài chính ở các nước đang phát triển

•  Thị trường tiền tệ

•  Thị trường vốn

•  Thị trường ngoại hối

•  Lý thuyết thị trường tài chính chính thống

•  Chính sách tiền tệ và quy định của hệ thống tài chính

•  Tự do hóa thị trường tài chính và phát triển kinh tế

•  Giá trị thời gian của tiền

•  Chiết khấu định giá dòng tiền

•  Lãi suất và định giá trái phiếu

•  Định giá cổ phiếu

•  Lợi nhuận, rủi ro thị trường

•  Phân tích và định giá dự án

•  Đòn bẩy tài chính và chính sách cơ cấu vốn

•  Cổ tức và chính sách chi trả

•  Quyền chọn và tài chính doanh nghiệp

•  Cho thuê tài chính

•  Hệ thống tiền tệ quốc tế

•  Cán cân thanh toán

•  Thị trường ngoại hối: báo giá & chênh lệch giá

•  Điều kiện ngang giá quốc tế

•  Xác định và dự báo ngoại hối

•  Công cụ phái sinh ngoại tệ

•  Quản lý rủi ro hối đoái giao dịch

•  Quản trị doanh nghiệp và sáp nhập, mua lại xuyên biên giới

•  Quản lý rủi ro doanh nghiệp

•  Tài chính cho tăng trưởng và lĩnh vực kinh doanh

•  Đàn áp tài chính

•  Tự do hóa tài chính

•  Dòng vốn tư nhân đến các nước đang phát triển

•  Viện trợ và tăng trưởng nước ngoài

•  Khủng hoảng tài chính

•  Tái cấu trúc tài chính

•  Tái cấu trúc hệ thống tài chính của Việt nam

•  Bất thường thị trường: tình cảm, động lực, sự tự tin thái quá, sự chú ý hạn chế
•  Giá trị và tiện ích mong đợi
•  Lý thuyết triển vọng
•  Thuật giải heuristic, sai lệch và sai lầm đầu tư
•  Thần kinh và tài chính văn hóa

20 Tín Chỉ

CÔNG CỤ PHÂN TÍCH

Phân tích – Xử lý dữ liệu

Kỹ năng thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu sử dụng các công cụ thống kê, kinh tế lượng và khoa học dữ liệu; kỹ năng viết tiếng Anh học thuật và tư duy phản biện; phương pháp tiếp cận vấn đề hệ thống.

Bao gồm các môn học:

(Click để xem chủ đề chính trong môn học)

(*): Môn tự chọn

•  Yếu tố cơ bản của bài viết

•  Phát triển các đoạn văn

•  Cấu trúc tiểu luận

•  Tính liên kết và tính mạch lạc

•  Phép so sánh và tương phản

•  Phép mở rộng

•  Diễn dịch và tóm tắt

•  Hồi quy tuyến tính

•  Mô hình các biến phụ thuộc hạn chế

•  Phân tích sống sót

•  Phân tích chuỗi thời gian

•  Dữ liệu bảng

•  Nội sinh

•  Phương pháp GMM

•  Hệ phương trình đồng thời

•  Thống kê mô tả

•  Xác suất

•  Bảng ngẫu nhiên

•  Phân phối

•  Khoảng tin cậy

•  Kiểm định giả thuyết

•  Số chỉ số

•  Phương pháp không tham số

•  Lấy mẫu

•  Mô hình dự đoán

•  Giám sát phân khúc

•  Máy học

•  Sự tương đồng

•  Thuật toán lân cận

•  Phân tích gom nhóm

•  Cùng xuất hiện và liên kết

•  Thu thập thông tin

•  Giải thích nguyên nhân theo định hướng dữ liệu

•  Xác định vấn đề nghiên cứu

•  Xây dựng câu hỏi nghiên cứu

•  Phạm vi nghiên cứu

•  Thu thập và quản lý dữ liệu

•  Lựa chọn phương pháp nghiên cứu

•  Viết đề cương nghiên cứu

•  Đạo đức học thuật

•  Đặt vấn đề

•  Đối tượng nghiên cứu

•  Cơ sở lý thuyết

•  Phương pháp nghiên cứu

•  Thảo luận kết quả

•  Kết luận và gợi ý chính sách

 

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU (LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ)

 

Thực hành phương pháp kết hợp dữ liệu vào hệ thống kiến thức kinh tế, tài chính nhằm đưa ra bằng chứng giúp xác định hướng giải quyết các vấn đề trong tổ chức hay nền kinh tế, hoặc đưa ra các dự báo về sự vận hành của nền kinh tế, về hành vi người sản xuất và người tiêu dùng.

Học viên có 2 hướng lựa chọn luận văn:

 

BẰNG CẤP

 

Bằng Thạc sĩ Kinh tế ứng dụng (Master of Science in Applied Economics) do UEH cấp

• Chứng nhận Chất lượng Bằng Thạc sĩ Kinh tế Ứng dụng do ISS cấp

• Bảng điểm UEH và ISS cùng xác nhận